U srijedu 28. ožujka 2018. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 100. sjednica Vlade Županije Zapadnohecegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2018. – 2023. godine i uputila ih u daljnju skupštinsku proceduru.

Na sjednici je usvojeno Izviješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu, te Program rada Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu.

Vlada je donijela Odluku o naknadi umjesto plaće za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta i naknadu plaće za vrijeme rada s polovinom punog radnog vremena uposlenima kod korisnika Proračuna u Županiji Zapadnohercegovačkoj;

Odluku o usvajanju Elaborata obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2017. godine;

Odluku na davanje suglasnosti na Naputak za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi;

Odluku o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu „Tekući prijenosi za političke stranke“;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG;

Odluku o odobravanju uništenja trajno oduzete imovine;

Odluku o davanju suglasnosti na Izviješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu.

Vlada je usvojila Izviješće o radu Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u 2017. godini;

Izviješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu;

Plan i program rada Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu;

Izviješće o radu Javne ustanove Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2017. godinu.

Vlada je donijela Rješenje o razrješenju predstavnika u privremenom Odboru za Instrument predpristupne pomoći (IPA II);

Rješenje o imenovanju predstavnika u privremenom Odboru za Instrument predpristupne pomoći (IPA II);

Rješenje o razrješenju Županijskog odbora za razvitak za provedbe Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke;

Rješenje o imenovanju Županijskog odbora za razvitak za provedbe Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada ŽZH