Na temelju članka 2.12 točka (5). Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“,broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), članka 8. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19) i članka 10. Odluke o objavi javnog oglasa za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg, („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“ broj: 5/19 i 6/19), Predsjednik Gradskog vijeća Široki Brijeg, raspisuje:

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje jednoga (1) člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega.

Člana Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće, uz saglasnost Centralnog izbornog povjerenstva BiH, na vrijeme od sedam (7) godina.

II

Kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1.da je osoba s pravom glasa,

2.da je osoba s odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provedbi izbora.

Pored općih uvjeta, kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.da ima prebivalište na području Grada Širokog Brijega,

3.da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS bodova,

4.da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva: članstvo u izbornom povjerenstvu i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Iznimno, od odredbi posebnih uvjeta pod točkom 2., član izbornog povjerenstva može biti osoba s prebivalištem iz druge općine, ukoliko neme kandidata, s prebivalištem na području Grada Širokog Brijega, koji ispunjava uvjete ovog oglasa.

Iznimno, od odredbi posebnih uvjeta pod točkom 3., član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno VI stupanj stručne spreme ako je potrebno ispoštovat odredbe članka 2.14 stavak (1) Izbornog zakona BiH.

Iznimno, od odredni posebnih uvjeta pod točkom 4. član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ETCS bodova, bez izbornog iskustva.

Iznimno, ukoliko ni u ponovnom postupku raspisivanja javnog oglasa nema kandidata koji ispunjavaju uvjete iz točke 3. posebnih uvjeta, za člana izbornog povjerenstva može biti imenovana osoba koja ima završenu srednju školu, odnosno IV stupanj srednje stručne spreme.

III

U sastavu Gradskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH.

Prilikom izbora člana Gradskog izbornog povjerenstva osigurat će se multietničnost tako da se održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se član imenuje, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

Član Gradskog izbornog povjerenstva je obvezan obučavati se tijekom obavljanja mandata, sukladno s planom i programom edukacije koji donosi Središnje izborno povjerenstvo BiH, u suprotnom bit će razrješen dužnosti.

Mandat člana Gradskog izbornog povjerenstva traje sedam godina i teče od dana davanja suglasnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na odluku o imenovanju člana izbornog povjerenstva donesenu od strane nadležnog tijela.

IV

Za člana Gradskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:

a)koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,

b)koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

c)koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak (4). Izbornog zakona BiH,

d)koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti,

e)kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa, za koju je osobno odgovorna, računajući od dana pravomoćnosti odluke,

f)koja obnaša izvršnu funkciju, kako je utvrđeno odredbom članka 1.8 stavak (6) Izbornog zakona BiH, odnosno osoba koju je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, županijska (kantonalna) vlada i općinsko (gradsko) vijeće, odnosno skupština općine.

V

Uz prijavu kandidati s u dužni priložiti:

1.kratak životopis, adresu i kontakt telefon,

2.uvjerenje o prebivalištu (obrazac PBA-3) ne starije od 3 mjeseca, od dana izdavanja od strane nadležnog tijela,

3.kopiju osobne iskaznice,

4.dokaz o stručnoj spremi,

5.dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (dokaz o izbornom iskustvu mora sadržavati podatke o nazivu izbornog povjerenstva i mandatnom vremenu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatke da je imenovani kandidat bio angažiran u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost), osim ako kandidat ima VII/1 stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ETCS bodova,

6.izjavu o nacionalnom izjašnjavanju kandidata, s posljednjeg popisa stanovništva u BiH, vlastoručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog tijela,

7.vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka 2.3 Izbornog zakona BiH ( točka IV. ovog javnog oglasa). Obrazac izjave se nalazi u prilogu Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenji i obuci članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19),

8.uvjerenje o nekažnjavanju.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obavit će se intervju, prema prethodno utvrđenim kriterijima, nakon čega će biti izvršeno bodovanje i sačinjena rang lista s redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

VI

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana, računajući od dana posljednje objave oglasa. Oglas će biti objavljen u dnevnom tisku, Radio postaji Široki Brijeg, oglasnoj ploči i web – stranici Grada Širokog Brijega.

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
GRADSKO VIJEĆE
Ul. fra Didaka Buntića 11.
88220–ŠIROKI BRIJEG

s n a z n a k o m – « PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE
ČLANA GRADSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA ŠIROKI BRIJEG- NE OTVARAJ»

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

P R E D S J E D N I K,
M. P.
Vinko Topić, dipl.ing.agr.