Kako ostvariti povrat PDV-a iz RH za kupljenu robu?

Pri kupnji robe u inozemstvu bh. građanin može ostvariti povrat PDV-a, a trgovac je dužan vratiti ukupni iznos PDV-a bez umanjenja. Takav povrat može se ostvariti u svakoj državi, a njegova visina ovisi o visini PDV-a.

Mogućnosti i granice

Tako primjerice, prema zakonima Republike Hrvatske, stranci koji u Hrvatskoj kupe robu u vrijednosti većoj od 500 kuna po jednom računu, i tu robu izvezu, mogu u roku od šest mjeseci od dana kupnje ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji. Pravo na povrat plaćenog PDV-a imaju svi stranci, što u trenutku kupnje dokazuju putovnicom svoje države. Međutim, strancima se ne smatraju fizičke osobe koje imaju dvojno državljanstvo, a od kojih je jedno državljanstvo RH. Strancima se također ne smatraju državljani RH koji rade i borave u inozemstvu. Stranac može ostvariti povrat plaćenoga PDV-a za sva kupljena dobra namijenjena osobnoj i obiteljskoj potrošnji osim za kupljene naftne prerađevine.

Kako bi ostvario povrat, kupac treba zatražiti od trgovca da mu ispuni i uruči obrazac – zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost (obrazac PDV-P). Stranac koji zatraži obrazac za ostvarivanje naknadnog povrata PDV-a mora trgovcu dati na uvid putovnicu. Strani građanin koji je kupljenu robu izvezao iz Hrvatske i kojem je carinarnica ovjerila obrazac PDV-P može u roku od šest mjeseci, računajući od datuma izdavanja obrasca, dobiti povrat plaćenoga PDV-a.

Povrat se ostvaruje samo na temelju ovjerenog izvornika obrasca PDV-P. Može se realizirati na više načina. Stranac može pri ponovnom dolasku u Hrvatsku na istom maloprodajnom mjestu od trgovca zatražiti povrat PDV-a iskazanoga u obrascu. Trgovac je dužan vratiti ukupni iznos PDV-a bez umanjenja, a novac može isplatiti iz blagajne, iz dnevnog utrška. Stranac može od trgovca pisanim putem zatražiti povrat. Uz zahtjev mora dostaviti original ovjerenog obrasca PDV-P i navesti broj bankovnog računa na koji će mu se uplatiti iznos PDV-a. Trgovac tada vraća porez strancu doznačujući svotu PDV-a u kunama ili u devizama. Doznačuje li u devizama, kunsku svotu PDV-a preračunava u odgovarajuću inozemnu valutu. Uime i za račun stranca povrat PDV-a može zatražiti i specijalizirana agencija. I u tom slučaju trgovac postupa na isti način, tj. agentu doznačuje ukupnu svotu PDV-a. Agent naplaćuje svoju proviziju od građanina koji ga je angažirao. Dobra koja se izvoze u sklopu osobnog putničkog prometa ne smiju biti rabljena u Hrvatskoj. Povrat PDV-a ne može se ostvariti za plaćene usluge.

Carina i količine

Carinarnica može i prema količini istovrsnih predmeta koji se iznose iz zemlje ocijeniti da nije riječ o dobrima namijenjenim osobnoj potrošnji, nego onima koja će služiti za gospodarsku svrhu. Primjerice, ako stranac iznosi jedan ili dva vrtna suncobrana, riječ je o artiklima za osobnu namjenu. Međutim, ako prenosi dvadesetak suncobrana, carinarnica će odbiti potvrditi obrazac polazeći od toga da je riječ o količini koja nije namijenjena za obiteljske potrebe.

Pero Zelenika / Vecernji.ba