POSUŠJE – Na temelju članka 8. Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje priključne kosilice u vlasništvu općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 7/16), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje:

JAVNI OGLAS o prodaji priključne kosilice u vlasništvu općine Posušje

I. Naziv i sjedište vlasnika priključne kosilice

Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

II. Podaci o predmetu prodaje

TEHNIČKI PODACI I OPIS:

Marka kosilice SCHMID
Tip kosilice SBM
Godina proizvodnje Minimalno 2002. godina
Priključak za vozilo Prednji
Pogon preko kardanskog vratila/hidraulike DA
Radi na jačini izvora (V) 12/24V
Broj diskova (neprekidnog vijka) 8
Montažna priključna ploča Univerzalna
Širina glave za košenje Do 1.35m
Automatski režim rada (prati promjenu terena prilikom rada) Da
Senzor za uvlačenje i vraćanje u sustav rada u slučaju prepreke u tijeku rada Da
Automatsko otvaranje i zatvaranje kosilice Da
Upravljačka ploča Da
Radni sati Maksimalno 150
Težina Maksimalno 670 kg

III. Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena za priključnu kosilicu je 20.025,00 KM (slovima: dvadeset tisuća dvadeset pet konvertibilnih maraka).

IV. Polaganje jamčevine

Jamčevina iznosi 2.002,50 KM (slovima: dvije tisuće dvije konvertibilne marke i pedeset pfeniga), a ista se uplaćuje na račun općine Posušje broj: 3382002200101010 kod UniCredit bank d.d. Mostar, Podružnica Posušje, uz naznaku: uplata jamčevine za prodaju priključne kosilice, vrsta prihoda 722 631, poziv na broj: 0000000000.

Potvrda o položenoj jamčevini se prilaže uz ponudu.

V. Način i uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju odmah, a najduže u roku od 7 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

VI. Vrijeme i način predaje kupcu u posjed

Predaja priključne kosilice izvršiti će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne uplati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora poništava se postupak prodaje.

VII. Način prodaje

Javna prodaja priključne kosilice izvršiti će se putem pribavljanja pismenih ponuda sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 3/13).

VIII. Dan, sat i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti u zgradi Općine Posušje, u Sali Općinskog načelnika, dana 12.08.2016. godine s početkom u 12:00 sati.

IX. Vrijeme i način razgledanja i uvida u dokumentaciju o predmetu prodaje

Priključna kosilica može se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena tijela uprave. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje službenoj osobi na kontakt telefon: 039 685 720.

Uvid u dokumentaciju o priključnoj kosilici može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za javnu prodaju priključne kosilice.

X. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

XI. Prijava za javno nadmetanje

Sve prijave moraju stići na adresu općine Posušje najkasnije do 12.08.2016. godine do 12:00, sati bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

– za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i potpis,
– za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat,
– iznos ponude izražen u KM.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
– ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
– ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta, ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,
– ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol Općinskog načelnika ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića broj 30, 88240 Posušje, s naznakom: Općina Posušje, Općinski načelnik, Povjerenstvo za javnu prodaju priključne kosilice – “ne otvarati”.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke XI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Općina Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

XII. Postupak javnog nadmetanja

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik općine Posušje.

Na Javnom nadmetanju može sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje ovjerenu punomoć za zastupanje podnositelja prijave. Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 3/13).

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Općinski načelnik po okončanju postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje ugovor o kupoprodaji priključne kosilice po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobraniteljstva.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva snosi prodavatelj.

Općinski načelnik
Branko Bago