Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 90/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačkebroj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-VII-1258/17-9 od 20. prosinca 2017. godine, u postupku javne nabave usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi

RJEŠENJE o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-VII-1258/17-9 od 20. prosinca 2017. godine i ugovor o javnoj nabavi usluga- održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju ”MRM EKSPORT IMPORT” d.o.o. Ljubuški, Put za Međugorje bb, 88320 Ljubuški i to za ponuđenu godišnju cijenu bez PDV-a u iznosu od 11.879,57 KM odnosno 13.899,10 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Rješenjem broj: 01-14-7-1120/17 od 07. studenog 2017. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave usluga – održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine. Postupak javne nabave proveden je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabave usluga- održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 12.000,00 KM a sredstva za nabavku usluga osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu na poziciji 10010001 Skupština 613700 „Izdaci za tekuće održavanje“

Povjerenstvo za javne nabave, uspostavljeno je Rješenjem broj: 01-14-7-1120/17 od 07. studenog 2017. (u daljenjem tekstu Povjerenstvo)

Prema odredbama naputka o uvjetima i načinu objave obavijesti i dostavljanju izvješća na portal javnih nabavki, Povjerenstvo je 06. prosinca 2017. godine na portalu javnih nabavki objavilo obavijest o nabavi broj: 1054-7-2-4-3-3/17, istovremeno poslavši dopis u vidu Informacije o objavi tenderske dokumentacije za nabavu usluga održavanja i servisiranja službenih vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Povjerenstvo je dana 20. prosinca 2017. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-VII-1258/17-6, od 20. prosinca 2017. godine koji se smatra izvješćem o radu, zajedno sa pripadajućim zapisnikom o otvaranju ponuda i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-7-VII-1258/17-8 od 20. prosinca 2017. godine. Također je dostavljena preporuka povjerenstva broj: 01-14-7-VII-1258/17-9 od 20. prosinca 2017. godine.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da je Povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje a potom pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu su sačinjeni odgovarajući zapisnici.

Također je razvidno da je blagovremeno pristigla jedna ponuda, i to ponuda „M.R.M EKSPORT IMPORT” d.o.o. Ljubuški.

Cijeneći naprijed iznesene činjenice, smatram da je u provedbi ovog postupka Povjerenstvo postupilo sukladno Zakonu o javnim nabavama, odgovarajućim pod zakonskim aktima, tenderskoj dokumentaciji, da nema osnove za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva u konkretnom slučaju te da je primjenjujući kriterij najniže cijene kao najpovoljniji i jedini pristigli ponuditelj ocijenjen:

„M.R.M EKSPORT IMPORT” d.o.o. Ljubuški, sa godišnjom cijenom bez PDV-a u iznosu od 11.879,57 KM odnosno 13.899,10 KM sa PDV-om.

Imajući u vide sve navedeno, a sukladno članku 64. stavak (1), točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama, valjalo je odlučit kao u izreci Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14)

Tajnik Skupštine
Julijana Šimović