Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke donijelo je novi Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koji je objavljen u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, broj: 9/19, te je stupio na snagu 8. svibnja 2019. godine.

Sukladno navedenom Pravilniku stručni ispit dužni su polagati i namještenici iz stručnih i drugih službi tijela vlasti koji su navedeni u članku 56. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i uposlenici u drugim pravnim osobama, kojima je federalnim i županijskim zakonom, odnosno odlukom gradskog i općinskog vijeća povjereno obavljanje javnih ovlasti, a kod kojih je sukladno zakonu ili drugim propisom predviđen stručni ispit. Također, stručni ispit polažu i vježbenici više i srednje školske spreme koji se nalaze na provođenju vježbeničkog staža u tijelima državne službe i stručnim i drugim službama i pravnim osobama sa javnim ovlastima. Radi stjecanja uvjeta za rad, Stručni ispit mogu polagati i osobe koje se nalaze na radu u drugim pravnim osobama na teritoriju Bosne i Hercegovine. Stručni ispit mogu polagati osobe koje po završenoj višoj školskoj spremi provedu na radu u tijelima, službama i drugim pravnim osobama najmanje devet mjeseci, a po završenoj srednjoj stručnoj spremi najmanje šest mjeseci. Sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Zakona o namještenicima, vježbenici stručni ispit polažu u sljedećim rokovima i to:

1.vježbenici sa višom školskom spremom stručni ispit polažu po isteku vježbeničkog staža od devet mjeseci,

2.vježbenici srednje školske spreme stručni ispit polažu po isteku vježbeničkog staža od šest mjeseci.

Prema odredbi članka 32. stavak 1. Zakona o namještenicima, namještenici koji se nalaze na radu u tijelu državne službe, a nemaju položen stručni ispit, dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete:

1.Osnove ustavnog sustava i europske integracije,
2.Organizacija tijela uprave,
3.Upravni postupak,
4.Radni odnosi u tijelima državne službe,
5.Uredsko i arhivsko poslovanje u tijelima državne službe.

Sadržaj gradiva i pravni izvori za svaki od gore navedenih predmeta, utvrđuje se u Programu stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata.

Kandidati podnose zahtjev za polaganje stručnog ispita Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Uz zahtjev se prilaže:

  • dokaz o završenoj školskoj spremi (ovjereni presliku),
  • dokaz o završenom vježbeničkom stažu, odnosno o radnom stažu u struci.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uvjete.

Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

U odnosu na visinu ranije naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred Županijskim Povjerenstvom, koja je iznosila 410,00KM, došlo je do smanjena cijene troškova, te nova cijena iznosi 300,00 KM.

Uplate, po odobrenju polaganja stručnog ispita, uplaćuju se depozitni račun 3380002200004013, otvoren kod UniCredit banke, s obveznim unošenjem oznake vrste prihoda (šifra prihoda) 722631, šifra općine 054, broj proračunske organizacije 1401001, a kao svrhu doznake unijeti tekst „POLAGANJE STRUČNOG ISPITA“.

Dokaz o uplati sredstava za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke najkasnije na dan održavanja stručnog ispita, u protivnom kandidat neće moći pristupiti polaganja stručnog ispita.

Pravilnik, Program, kao i Zahtjev za polaganje stručnog ispita možete pronaći na slijedećem linku:

Stručni upravni ispit