Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH” br: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br: 17/14), te odluke Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-135/19-4 od 28.03.2019.g., Gradonačelnik Grada Širokog Brijega u ponovljenom postupku raspisuje

OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

  • PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je građevinsko zemljište u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega, ul. Fra Didaka Buntića 11., 88 220 Široki Brijeg označeno kao k.č. 91/36 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/243 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1000 m2.

  • NAMJENA

Parcela navedena u točci 1. ovog oglasa namijenjena je u svrhu izgradnje stambenog objekta.

Bliži uvjeti izgradnje objekata i obim uređenja građevinskog zemljišta utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima.

  • POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za parcelu označenu kao k.č. 91/36 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/243 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 1000 m2, iznosi 4.000,00 KM (četiritisuće konvertibilnih maraka).

  • VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELA I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcela koja je predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati i to za sve vrijeme trajanja oglasa o licitaciji.

Uvid u posjedovnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega od 8,00 do 14,00 sati.

  • JAMČEVINA

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitacije po raspisivanju ovog Oglasa za parcelu označenu kao k.č. 91/36 k.o. Dobrič po novoj izmjeri iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

Iznos jamčevine sudionik licitacije je dužan uplatiti po raspisivanju ovog oglasa na depozitni račun Grada Širokog Brijega, broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431, svrha doznake jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. _ (navesti točan broj parcele) i k.o. _ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Neuspjelim sudionicima licitacije iznos uplaćene jamčevine biti će vraćen u roku od trideset dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 0,5%.

Sudionik koji uspije na licitaciji odnosno kupi izlicitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitacije, koji uspije na licitaciji (kupac), iz neopravdanih razloga ne plati izlicitiranu cijenu i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

  • PRAVO SUDJELOVANJA I PRVENSTVA NA LICITACIJI

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju domaća i strana pravne i fizičke osobe, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH koje podnesu dokaz o uplati jamčevine navedene u točci 5. Oglasa.

Ako osoba sudjeluje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe su dužne dostaviti izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija) a fizičke osobe su dužne dostaviti ovjerenu presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. javnog Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu navedenu u točci 3. ovog Oglasa.

Ukoliko sudionik licitacije tj. kupac čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija (tj. koji je ponudio najveću cijenu) ne isplati konačni iznos izlicitirane cijene prodavcu u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije, na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 te u istom roku ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora, u tom slučaju slijedeći sudionik licitacije dužan je u roku 8 dana računajući od dana isteka prethodnog roka uplatiti ponuđeni iznos izlicitirane cijene koju je ponudio u postupku licitacije prodavcu na gore navedeni račun, i sa istim se nakon isplate kupoprodajne cijene sklapa kupoprodajni ugovor. Ukoliko ni drugi sudionik ne izvrši navedeno isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pod istim uvijetima prednost ima slijedeći sudionik licitacije.

  • UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

  • DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u zgradi Grada Širokog Brijega prostorije Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar dana 05.06.2019. godine (srijeda) s početkom u 9 sati.

  • NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE , SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, POREZ I TROŠKOVI

Kupac je dužan konačni iznos izlicitirane cijene isplatiti prodavcu u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 (naknada za dodijeljeno zemljište) svrha doznake izlicititrana naknada za zemljište označeno kao k.č. (navesti točan broj parcele) i k.o. (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Ako kupac ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos izlicitirane cijene prodavatelj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana računajući od dana kada je licitacija održana.

Pošto je riječ o ponovljenoj licitaciji ukoliko sudionik licitacije tj. kupac čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija ne isplati konačni iznos izlicitirane cijene prodavcu u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 te u istom roku ne pristupi zaključivanju kupoprodajnog ugovora, u tom slučaju slijedeći sudionik licitacije dužan je u roku 8 dana računajući od dana isteka prethodnog roka uplatiti ponuđeni iznos izlicitirane cijene koju je ponudio u postupku licitacije prodavcu i sa istim se nakon isplate kupoprodajne cijene sklapa kupoprodajni ugovor. Ukoliko ni drugi sudionik ne izvrši navedeno isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pod istim uvijetima prednost ima slijedeći sudionik licitacije.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nekretnina, kao i troškove knjiženja ugovora u katastru i zemljišnim knjigama plaća kupac.

  • VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji.

11.KONTAKT INFORMACIJE

Za sve detaljne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega ili na telefon br: 039 702 830 – kontakt osoba Vjekoslav Draškić.

Cjeloviti tekst Oglasa objavljen je na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, oglasnoj ploči Mjesne zajednice: Dobrič-Provo-Grabova Draga, kao i na web stranici Grada Širokog Brijega www.sirokibrijeg.ba, kao i skraćena verzija Oglasa putem sredstava javnog priopćavanja (Radio postaja Široki Brijeg, Večernji list) dana 17.05.2019. godine.

Br: 03-187/19
Široki Brijeg, 16.05.2019.g.

Gradonačelnik
Miro Kraljević