FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški”, broj 4/08 i 08/19), saziva se XL. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 19.06.2020. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predložen je slijedeći:

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXXIX. sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

4.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:

a)nekretnine označene kao k.č. broj: 2144/25, površine 277,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 175 u K.O. Humac kao javno dobro,

b)dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 1151/2, površine 74,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 62 u K.O. Miletina kao javno dobro,

5.Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja vode i takse za obrtnike i prave osobe sa sjedištem u Ljubuškom ili poslovnicom na području Grada Ljubuškog,

6.Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

7.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

8.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,

9.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,

10.Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a)Antonio (Mirko) Boras,

b) Borislav (Vid) Rašić, na k.č. broj 2149/24 pov. 5.150 m2 u K.O. Vojnići – Dole,

c)Borislav (Vid) Rašić, na k.č. broj 2149/23 pov. 6.734 m2 u K. O. Vojnići – Dole,

d)Borislav (Vid) Rašić, na k.č. broj 245/2 pov. 5.124 m2 u K.O. Vojnići – Dole,

e)Jokica (Mate) Zelić,

f)PIRIĆINA d.o.o. zastupan po direktoru Josipu Periću,

g)OPG VODOPAD KRAVICE, vlasnik Mirko Vukšić,

h)MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude zastupan po direktoru Borisu Grizelju,

11.Prijedlog Rješenja o :

a)razrješenju v.d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,

b)imenovanju direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,

12.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija,

Sjednica će se održati u prostorija Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić