Home Najave Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u FBiH u 2017. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u FBiH u 2017. godini

0
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u FBiH u 2017. godini

Na temelju članka 4. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08), a u cilju prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, objavljuje se ovaj javni poziv.

II.

Za novčana sredstva po ovom javnom pozivu mogu kandidirati zadruge veterana:

– koje su registrirale djelatnost zadruge na području Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Općem zakonu o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03),

– koje u ukupnom broju članova zadruge imaju najmanje deset (10) članova-fizičkih osoba s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine,

– koje vode transparentno financijsko poslovanje,

– koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja ovog javnog poziva (u razdoblju od 19. listopada do 17. studenoga 2017. godine),

– koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju iz točke VI. Javnog poziva,

– zadruge čiji članovi ujedno nisu i članovi neke od zadruga hrvatskih branitelja registriranih na području Republike Hrvatske te Federacije Bosne i Hercegovine, a koje su koristile potporu Ministarstva hrvatskih branitelja ranijih godina namijenjenih radu zadruga,

– ukoliko je zadruga registrirana prije stupanja na snagu Općeg zakona o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03) ista je sukladno članku 90. tog Zakona bila dužna uskladiti svoje poslovanje, te o tome mora dostaviti odgovarajući dokaz,

– koje prethodnih godina nisu koristile novčana sredstva Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske namijenjena veteranskim zadrugama na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Svih osam navedenih uvjeta smatraju se formalnim uvjetima Javnog poziva te moraju biti kumulativno ispunjeni.

Za zahtjeve zadruga koji ne ispunjavaju navedene uvjete smatrat će se da nisu ispunili formalne uvjete iz Javnog poziva te neće ući u daljnju obradu, odnosno bit će odbijeni iz navedenog razloga.

III.

Potpune zahtjeve koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Povjerenstvo za odlučivanje o mogućnosti korištenja novčanih sredstava po ovom javnom pozivu (dalje: Povjerenstvo), koje će donijeti prijedlog za odobravanje ili odbijanje na temelju procjene održivosti poslovnog plana i priložene dokumentacije.

Povjerenstvo može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije, uz navedenu u ovom javnom pozivu, kao i obrazloženja pojedinih dostavljenih dokumenata, odnosno navoda u zaprimljenoj dokumentaciji.

Prilikom odlučivanja o zaprimljenim zahtjevima posebno će se voditi računa o zadružnim načelima, zadrugama čiji su programi i projekti od posebnog interesa za opće/javno dobro i usmjereni su na stvarne potrebe veterana, bivših pripadnika HVO u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zadrugama koje imaju ljudske potencijale i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih poslovnih planova kroz navedene programe i projekte.

IV.

Novčana sredstva koja je moguće ostvariti po ovom javnom pozivu iznose 100.000,00 kuna, jednokratna su i nepovratna ukoliko se namjenski utroše u skladu s poslovnim planom. Zadruge koje sredstva ostvarena po ovom javnom pozivu ne utroše namjenski dužne su ih vratiti Ministarstvu hrvatskih branitelja RH uz zakonsku zateznu kamatu.

V.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu osigurana su sredstva za odobravanje pet (5) zahtjeva zaprimljenih po ovom javnom pozivu. Ukoliko temeljem procjene formalnih uvjeta i kvalitete poslovnih planova veći broj zahtjeva ostvari jednak broj bodova, prednost će imati zadruge koje imaju više nezaposlenih članova (fizičkih osoba) s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

VI.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu hrvatskih branitelja RH, 10 000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini“.

Zadruga koja podnosi zahtjev po Javnom pozivu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen obrazac zahtjeva – svi podaci traženi u obrascu zahtjeva moraju u potpunosti biti ispunjeni, uključujući prilog 1: Popis članova zadruge i prilog 2: Osnovni podaci o članovima zadruge. Ukoliko svi traženi podaci ne budu bili navedeni, čak ako se radi i o samo jednom izostavljenom podatku, smatrat će se da zahtjev nije popunjen u cijelosti te time nije ispunio formalne uvjete i neće biti razmatran.

2. Uvjerenje o statusu pripadnika HVO – za sve članove zadruge (originali, izdani od strane Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, ne stariji od 30 dana),

3. Dokaz o registraciji zadruge (ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar); Napomena: zadruge registrirane prije stupanja na snagu Općeg zakona o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03) dužne su dostaviti i dokaz o usklađenosti s navedenim Zakonom,

4. Preslika Ugovora o osnivanju zadruge,

5. Preslika zadružnih pravila,

6. Preslika zapisnika s osnivačke skupštine,

7. Poslovni plan i program zadruge za 2017. i 2018. godinu koji obavezno mora sadržavati sljedeće elemente: opće podatke o zadruzi i članovima zadruge (prethodna radna iskustva i realizirani poslovni planovi zadrugara, te znanja i vještine koje posjeduju zadrugari), opis razloga udruživanja u zadrugu, ciljeve poslovnog plana, kratak opis dosadašnjih aktivnosti, planirane aktivnosti u tekućoj godini, planirane aktivnosti za iduću godinu, potrebna ulaganja za ostvarenje poslovnog plana, osigurana sredstva i izvori financiranja (bez financijskih sredstava za koje se podnosi zahtjev), podaci o planiranim ulaganjima u tekućoj godini, podaci o planiranim ulaganjima u idućoj godini, plan utroška novčanih sredstava dodijeljenih po Javnom pozivu, očekivane rezultate po ostvarenju poslovnog plana, podaci o posjedovanju potvrda kvalitete i certifikata, kako će zadruga povećati zapošljivost nezaposlenih osoba (prvenstveno veterana pripadnika HVO) na području svojeg djelovanja, spremnost na suradnju s drugim zadrugama, postojanje mogućnosti uključivanja novih članova u zadrugu, ostali podaci važni za donošenje odluke o mogućnosti korištenja potpore,

8. Preslika predračuna, ponuda ili troškovnika za kupnju strojeva, opreme, materijala i drugog namijenjenog radu zadruge, izdana od strane ovlaštene osobe, a za koje se traže sredstva po ovom javnom pozivu (Napomena: iznosi navedeni u planu utroška sredstava na str. 2 obrasca zahtjeva moraju biti u skladu s iznosima iz dostavljenih predračuna, ponuda ili troškovnika),

9. Životopis upravitelja/direktora zadruge (obavezno mora sadržavati osobne podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim znanjima i vještinama te ostale informacije koje upravitelj smatra važnim za istaknuti o sebi),

10. Dokaz o vlasništvu, najmu, zakupu ili koncesiji nad zemljištem, odnosno poslovnim prostorom (preslika),

11. Dokaz o nezaposlenosti za članove zadruge koji su prijavljeni u evidenciju nadležne kantonalne/županijske službe za zapošljavanje (original uvjerenje, ne stariji od 30 dana),

12. Preslika svjedodžbe najvišeg završenog razreda škole odnosno diplome za upravitelja (direktora) zadruge,

13. Dokument iz kojeg je vidljiv naziv banke, SWIFT kod i IBAN broj transakcijskog računa zadruge (preslika ugovora sklopljenog s bankom).

VII.

Temeljem ispunjavanja formalnih uvjeta propisanih Javnim pozivom i procjene poslovnog plana, Povjerenstvo će sastaviti bodovnu listu s pripadajućim brojem bodova koja će biti objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH, a novčanu potporu moći će ostvariti isključivo onih pet zadruga koje su ocijenjene najvišim ocjenama sukladno točki V. Javnog poziva, s obzirom na osigurana sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Povjerenstvo ocjenjuje pojedine poslovne planove zadruga, upisujući svoje mišljenje o vrijednosti prijavljenih projekata ocjenom od 0 do 5 za svako postavljeno pitanje u obrascu za procjenu kvalitete poslovnog plana (koji je sastavni dio ovog javnog poziva) i to za svaku pojedinačnu zadrugu.

VIII.

Nepotpuni, nepravodobni i zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva, kao i zahtjevi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu, neće se razmatrati te ne postoji mogućnost naknadne nadopune dokumentacije.

IX.

Ministarstvo hrvatskih branitelja RH posebnim će ugovorom regulirati prava i obveze sa zadrugom-korisnicom novčanih sredstava ostvarenih po ovom javnom pozivu.

Prije sklapanja ugovora o korištenju sredstava sa zadrugom-korisnicom, osoba ovlaštena za zastupanje zadruge (upravitelj/direktor zadruge) dužna je Ministarstvu hrvatskih branitelja RH dostaviti odgovarajuću potvrdu o nekažnjavanju (original, ne stariji od 30 dana).

Također, prije sklapanja ugovora o korištenju sredstava sa zadrugom-korisnicom, zadruga je dužna dostaviti i presliku financijskog izvješća o poslovanju zadruge u 2016. godini ovjerenu od strane nadležne Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge i predanu nadležnoj Poreznoj upravi Federacije BiH (Napomena: iz dostavljene preslike mora biti vidljivo da je izvješće predano Poreznoj upravi, odnosno mora biti ovjerena od strane Porezne uprave). Iznimno: zadruge osnovane u 2017. nisu dužne dostaviti ovaj dokument.

Ukoliko Povjerenstvo na temelju zaprimljene dokumentacije iz ove točke ili na drugi način naknadno sazna za postojanje okolnosti o kojima nije imalo saznanja u trenutku odlučivanja o podnesenim zahtjevima, a iste u bitnom utječu na donošenje ili promjenu konačne odluke o mogućnosti korištenja novčanih sredstava po ovom javnom pozivu, Povjerenstvo zadržava pravo izmjene svoje odluke. U tim slučajevima, Povjerenstvo će razmotriti mogućnost odobravanja zahtjeva zadruge koji je sljedeće rangiran po broju bodova, a za onoliki broj zadruga za koliko ih je naknadno utvrđeno da ne ispunjavaju tražene uvjete javnog poziva, odnosno da postoje okolnosti koje u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja novčanih sredstava.

X.

Ministarstvo hrvatskih branitelja RH zadržava pravo kontrole namjenskog utroška novčanih sredstava dodijeljenih po ovom javnom pozivu. Zadruga-korisnica dužna je Ministarstvu podnijeti pisano izvješće o načinu korištenja dodijeljenih sredstava uz odgovarajuće dokaze. Namjenski utrošak sredstava utvrđuje organizacijska jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja RH nadležna za analizu i kontrolu namjenskog utroška sredstava. U slučaju nenamjenskog utroška sredstava zadruga-korisnica je ista dužna vratiti na način reguliran Ugovorom.

XI.

Javni poziv ostaje otvoren do 17. studenoga 2017. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2017. godine.

XII.

Obrazac zahtjeva i pitanja za procjenu kvalitete poslovnog plana objavljeni su i dostupni na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja RH (branitelji.gov.hr), a dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja RH te u Područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja RH i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.

Ministarstvo branitelja RH