Javni poziv na usmenu raspravu u postupku izdavanja lokacijske dozvole gospodarskom društvu „AUTO LIJANOVIĆI“

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, rješavajući po zahtjevu gospodarskog društva „AUTO LIJANOVIĆI“ d.o.o. Mostar u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višestambeno-poslovnog objekta u Širokom Brijegu, temeljem članka 69. stavak 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) vrši:

POZIV NA USMENU RASPRAVU

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 3.9.2020.godine (četvrtak) u 9;00 sati, dođu u prostorije Grada Širokog Brijega, prvi kat, Gradska vijećnica, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju višestambeno-poslovnog objekta u Širokom Brijegu, na parceli označenoj kao k.č. 665/2 k.o. Trn i dio k.č. 663/2 k.o. Trn, po zahtjevu gospodarskog društva „AUTO LIJANOVIĆI“ d.o.o. Mostar.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis dotičnog predmeta, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 8,00 do 9,30 sati, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Grad Široki Brijeg