Home Najave JAVNI NATJEČAJ za prijem 18 (osamnaest) vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

JAVNI NATJEČAJ za prijem 18 (osamnaest) vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

0
JAVNI NATJEČAJ za prijem 18 (osamnaest) vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

studij politologije – 5 vježbenika

studij ekonomije – 4 vježbenika

studij prava – 3 vježbenika

studij prehrambenog inženjerstva – 2 vježbenika

studij hrvatskog jezika i književnosti – 1 vježbenik

studij psihologije – 1 vježbenik

studij razredne nastave – 1 vježbenik

studij geografije- smjer turizam i zaštita okoliša – 1 vježbenik

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u članku 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:19/18):

bez radnog iskustva u struci za koju se školovala,

prijavljena na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Vlade na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,

da ima završen VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4.točka b) Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 19/18) kako slijedi:

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke – politologija,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova ekonomske struka,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova pravne struke,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke -prehrambenog inženjerstva,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke -hrvatski jezik i književnost,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke psihologija,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke –razredna nastava i

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova struke geografija- smjer turizam i zaštita okoliša.

dobi do 30 godina.

izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o Programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 19/18) i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/18)

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci.

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene preslike)

1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

2. Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja neuposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 14. rujna 2018. godine kao dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,

3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,

4. Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i

5. Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za: „Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.