Home Najave JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove ŽZH

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove ŽZH

0
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove ŽZH

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke

ŽUPANIJSKI FARMACEUTSKI INSPEKTOR- 1 (jedan) izvršitelj

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem federalnog Zakona o lijekovima i propisima donesenim na temelju zakona u skladu s ovlastima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom,

-obavlja i duge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu , u cilj redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave, odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave,

-odgovoran je glavnom županijskom inspektoru svog inspektorata i ravnatelju Uprave za zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:

-VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanjeprvog koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustavu studiranja,farmaceutske struke,

-tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,

-položen poseban stručni ispit za farmaceutskog inspektora,

-položen ispit za državnog službenika.

-poznavanje rada na računaru

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službuŽupanije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službuŽupanije Zapadnohercegovačkeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položilo stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.