JAVNI NATJEČAJ: Traži se još deset vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

VJEŽBENIK – VSS – studij ekonomije – 7 (sedam) izvršitelja

VJEŽBENIK– VSS- studij međunarodnih odnosa i diplomacije – 1 (jedan) izvršitelj

VJEŽBENIK– VSS- studij geografije- smjer turizam i zaštita okoliša- 1 (jedan) izvršitelj

VJEŽBENIK– VSS- studij politologije-1 (jedan) izvršitelj

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne kriterije utvrđene u Odluci o programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:18/17):

bez radnog iskustva u struci za koju se školovali,

da je kandidat prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Vlade na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje,

da ima završen VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova odgovarajuće struke iz članka 4. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:18/17) kako slijedi:

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova ekonomske struke,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova struke međunarodni odnosi i diplomacija,

, VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova geografske struke – smjer turizam i zaštita okoliša,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje drugog ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova politološke struke,

da je nezaposlena osoba dobi do 30 godina.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju kriterija utvrđenima u Odluci o Programu zapošljavanja vježbenika u 2017. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:18/17) i jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13)

Napomena: radni odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome Visoke stručne spreme iz kojeg je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 16. 10. 2017. godine kao dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),

Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog tijela da nema radnog staža/iskustva u struci,

Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,

Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i

Uredno popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke“
NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.