JAVNA RASPRAVA O prijedlogu rekonstrukcije robne kuće u Širokom Brijegu

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine ŽZH», broj: 4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) i članka 151. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99) Gradonačelnik grada Širokog Brijega objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu urbanističko-tehničkihuvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg

Prijedlog urbanističko-tehničkih uvjeta za parcelaciju zemljišta i rekonstrukciju robne kuće, Široki Brijeg (dalje: Urbanističko-tehnički uvjeti) upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 21.10.2016. godine do (uključivo) 7.11.2016. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave izložit će se na javni uvid i to:

– tekstualni dio,

– grafički dio u mjerilu 1:1000,

– 3d prikazi,

– izvod iz idejnog arhitektonsko-urbanističkog projekta u mjerilu 1:750.

Uvid u prijedlog Urbanističko-tehničkih uvjeta moguće je ostvariti u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, svakog radnog dana od 8:00 do 9:30 sati. Nadalje, davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga moguće je ostvariti i putem službene Web stranice Grada Širokog Brijega na adresi: www. sirokibrijeg.ba, na adresi: info@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba. Informacije o Urbanističko-tehničkim uvjetima davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Javno izlaganje od strane Izrađivača Urbanističko-tehničkih uvjeta održat će se nakon provedenog javnog uvida, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Urbanističko-tehničkim uvjetima građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, najkasnije do 7.11.2016. godine ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava bit će objavljena putem sredstava javnog informiranja, te na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, kao i na predmetnoj lokaciji.

POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
Borislav Zovko