ŠIROKI BRIJEG – Objavljuje se lokacijska dozvola broj: 06-23-173/2015 od 13.7.2016. godine, na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Širokog Brijega u vremenskom trajanju od 15 dana u periodu od 18.7.2016.godine do 2.8.2016.godine.

Javna objava lokacijske dozvole broj: 06-23-173/2015 od 13.7.2016. godine, za parcelaciju zemljišta od dijela parcela označenih kao k.č. 3558/1, 3559, 3887, 3890/1, 3890/2, 3961, 3980/3 i 4278/1 sve k.o. Lištica, te izgradnju kružnog raskrižja ulica fra Didaka Buntića, Kvaternikove i fra Dominika Mandića, Grad Široki Brijeg. Lokacijsku dozvolu možete preuzeti i pregledati (klikom) na: LOKACIJSKA DOZVOLA.

Grad Široki Brijeg