Temeljem članka 27. stavak 1. točka 3. Statuta Grada Širokog Brijega („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“, broj 1/16) i članka 98. Poslovnika Gradskog vijeća Široki Brijeg („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“, broj: 5/10 i 1/15), Gradsko vijeće Široki Brijeg na 30. sjednici održanoj 22. 11. 2019., donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2020. godinu i isti se stavlja na javnu raspravu.

Javna rasprava će trajati od 26. 11. 2019. do 11. 12. 2019. godine.

Za provođenje javne rasprave određuju se Gradonačelnik i Služba za financije.

II

Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2020. godinu bit će objavljen na Internet stranici: www.sirokibrijeg.ba

III

U tijeku trajanja javne rasprave svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt Proračuna Grada Širokog Brijega za 2020. godinu.

IV

Nakon provedene javne rasprave Gradonačelnik će utvrditi Prijedlog Proračuna Grada Širokog Brijega za 2020. godinu i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Širokog Brijega“.

GRAD ŠIROKI BRIJEG

  • GRADSKO VIJEĆE –

P R E D S J E D N I K ,
Vinko Topić, dipl. ing. agr.