Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 21/12) i članka 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela Općine Široki Brijeg («Službeni glasnik općine Široki Brijeg», broj: 4/14), Predsjednik Gradskog vijeća Široki Brijeg objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE I NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova Upravnog vijeća javne ustanove i članova Nadzornog odbora javnog poduzeća čiji je osnivač Gradsko vijeće Široki Brijeg, kako slijedi:

  1. Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg:

-dva (2) člana predstavnici osnivatelja,
-jedan (1) član predstavnik djelatnika javne ustanove

2.Nadzorni odbor JP ČISTOĆA Široki Brijeg d.o.o :

-predsjednik i dva (2) člana.

II

OPIS POZICIJE – Upravno vijeće ustanove:

  • donosi: statut ustanove (uz suglasnost osnivatelja) i druge opće akte, program rada i razvoja ustanove, te nadzire njihovo izvršenje, financijski plan i završni račun, plan i program mjera zaštite na radu ustanove, odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika. Odlučuje o: nabavci i prodaji osnovnih sredstava preko iznosa od 1.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, o investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete, korištenju zajmova i kredita, raspolaganju imovinom, načinu i uvjetima ulaganja sredstava fizičkih i pravnih osoba u razvoj ustanove, izvješćima ravnatelja o poslovanju, sklapanju ugovora(uz suglasnost osnivatelja), o stjecanju, terećenju i otuđivanju nekretnina. Predlaže ravnatelju rješenja pojedinih pitanja, značajnih za organizaciju i poslovanje ustanove, a vlasniku promjenu i proširenje djelatnosti.

OPIS POZICIJE – Nadzorni odbor javnog poduzeća:

  • nadzire poslovanje javnog poduzeća, usvaja izvješće uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije, podnosi skupštini godišnje izvješće o poslovanju društva koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu nadzornog odbora, plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, predlaže raspodjelu i način uporabe dobiti i način pokrića gubitka, obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke, saziva skupštinu, odobrava kupnju, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom u vrijednosti većoj od 10.000,00 KM, po pojedinom aktu raspolaganja, priprema poslovnike i predlaže ih skupštini, priprema etične kodekse i predlaže ih skupštini, odabire kandidate odbora za reviziju i podnositi prijedloge za njihovo imenovanje skupštini, razmatra provedbene propise za postupak nabave i nadzire njegovu provedbu, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, imenuje i razrješava članove uprave, daje ovlasti za djelatnosti koje su ograničene na temelju odredbi Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH, daje upute ravnatelju za provedbu preporuka u svezi s uočenim nepravilnostima, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća i Nadzornog odbora traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

III

Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

OPĆI UVJETI :

A. za Upravno vijeće javne ustanove:

(1) da je državljanin BiH,
(2) da je stariji od 18 godina,
(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
(5) da nije osuđivan za kazneno djelo,
(6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačko,
(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

B. za Nadzorni odbor javnog poduzeća

(1) da je državljanin BiH,
(2) da je stariji od 18 godina,
(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
(5) da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
(6) da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora,
(7) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
(8) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
(9) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
(10) da nije dioničar s 50 % i više dionica, ravnatelj i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik s 50% i više vlasništva, ravnatelj i član uprave bilo kojeg društva s ograničenom odgovornošću,
(11) da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora drugog društva s većinskim državnim kapitalom ili institucije,
(12)da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 70/08).

POSEBNI UVJETI:

(1) visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.

(2)najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

IV

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

(1)rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
(2)prilagodljivost timskom radu,
(3)komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
(4)poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća ili ustanove.

V

Ista osoba može biti imenovana:

(1)najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće, odnosno Školski odbor javne ustanove
ili
(2)najviše u dva Upravna vijeća odnosno Školska odbora javnih ustanova.

VI

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

  • kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
  • presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)
  • dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu,
  • za članove Upravnih vijeća: potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III-A pod (3),(4),(6),(7),
  • za članove Nadzornog odbora: potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III –B pod (3),(4),(8), (9),(10).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne stariji od šest mjeseci.

U prijavi kandidati su dužni navesti u da li se prijavljuju u Upravno vijeće ili Nadzorni odbor.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i na web stranici: www.sirokibrijeg.ba

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „Prijava na javni oglas za Upravno vijeće i Nadzorni odbor“- NE OTVARAJ, na adresu:

Grad Široki Brijeg
Ured Predsjednika Gradskog vijeća
Fra Didaka Buntića br. 11
88220 Široki Brijeg

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK GV,
Vinko Topić, dipl.ing.agr