BRAVO STRUČNJACI: Dug ZHŽ-a premašio 105.000.000 KM

Prema izvješću Ureda za reviziju institucija F BiH, ZHŽ ima dug veći od 90.107.027 KM. Ovaj dug nije konačan, jer niti revizori nisu uspjeli utvrditi točan iznos dugovanja po beneficiranom radnom stažu za policijske službenike. Ovom dugu treba nadodati i gubitak ZZO ZHŽ, JU Ljekarne ZHŽ i Centra za vozila, kao i Agencije za privatizaciju ZHŽ, pa se dolazi do duga većeg od 105.000.000 KM. To je više od prijašnjih procjena koje su objavljene na portalu.

Deficit

U bilanci stanja za 2015. godinu iskazan je neraspoređeni višak rashoda nad prihodima (akumulirani deficit) u iznosu 28.566.380 KM i isti je u odnosu na prethodnu godinu manjiza 9,12 %.

Međutim, ovaj akumulirani deficit nije, niti je mogao biti u potpunosti iskazan, obzirom da premašujeizvore stalnih sredstava iskazane u konsolidiranoj bilanci stanja. Imajući to u vidu, akumulirani deficit iznosi43.045.723 KM. Razlika više ostvarenih rashoda i izdataka iznad izvora stalnih sredstava u iznosu od14.479.343 KM evidentirana je na poziciji potraživanja po osnovu viška rashoda iznad izvora stalnihsredstava.

Naprijed navedeni akumulirani deficit nije realno iskazan, obzirom da nisu evidentirane sve nastale obveze, a samim tim ni rashodi iz tekuće godine i ranijih razdoblja u iznosu od najmanje 7.416.222 KM.

Naime, na pripadajuće pozicije obveza, rashoda i izdataka, u trenutku njihova nastanka, nisu evidentiraneobveze temeljem beneficiranog radnog staža policijskih službenika u iznosu od najmanje 3.700.000 KM(koliko iznosi procjena), obveze za socijalna davanja iz 2015. godine u iznosu od 1.591.080 KM,prekoračenja iz 2008. godine iskazana na kratkoročno razgraničenim rashodima u iznosu od 396.775 KM,mjere pritvora u iznosu od 107.370 KM, izrada šumskogospodarske studije u iznosu od 115.347 KM iobveze za sistematske preglede prosvjetnih djelatnika u iznosu od 45.650 KM.Osim toga, stvarni akumulirani deficit veći je i za iznos obveza temeljem doprinosa iz ranijeg razdobljakoje su odlukom Vlade Županije iz 2005. godine evidentirane u vanbilančnoj evidenciji (8.114.608 KM).Radi se o razlici neuplaćenih doprinosa, obzirom da su se u to vrijeme doprinosi plaćali samo na iznosnajniže plaće, što je šire pojašnjeno u točki 7. Izvješća.Pored navedenog u 2015. godini na poziciji rashoda i izdataka iskazani su izdaci iz ranijih godina u iznosu2.068.102 KM.

Dugoročne obveze

Dugoročne obveze iskazane su u iznosu 23.506.150 KM i odnose se na obveze po kreditima (23.486.532KM) i obveze temeljem leasinga (19.618 KM).

Negativno mišljenje

Prema mišljenju Ureda za reviziju, zbog značaja stavki opisanih u točkama 1., 2., 3. , 4. i 5. u „Osnovi za izražavanje mišljenja“, konsolidirana financijska izvješća Proračuna Županije Zapadnohercegovačke, ne prikazuju istinito i fer po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obveza na dan 31.12.2015. godine i rezultateposlovanja za godinu koja se završava na taj dan, sukladno prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja.Financijske infomacije i transakcije prikazane u konsolidiranim financijskim izvješćima ProračunaŽupanije Zapadnohercegovačke tijekom 2015. godine, zbog značaja stavki navedenih u „Osnovi zaizražavanje mišljenja“, nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućimzakonskim i drugim propisima.

Zanimljivo je što se zapazilo da ministar financija Toni Kraljević nije sukladno zakonu plaćao doprinose za 2015. godinu u iznosu većem od 9 milijuna KM.

Što reći, nego, bravo!

Ljubuski.net