O nekadašnjem gigantu iz Posušja, Rudniku boksita koji je nekada bili sastavni dio mostarskog rudnika i Aluminija i izvozio rudu u Njemačku vlast ne vodi računa.

Revizorsko izvješće o poslovanju ovoga rudnika u prošloj godini kaže kako Vlada Zapadno-hercegovačke županije, koja obnaša dužnost Skupštine Društva, u 2017. Niti jednom nije zasjedala. Također Skupština već godinama ne radi ništa kako bi se riješilo pitanje imenovanja Nadzornog odbora poduzeća. Sve to dovelo je do konfuznog stanja u Društvu i toga da Rudnik boksita dobije negativno mišljenje o usklađenosti sa zakonima od federalnih revizora.

Kako se navodi u financijskom izvješću popisom imovine i obaveza nije utvrđeno stvarno stanje, a samim tim nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, kako nalaže član 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. Zbog navedenog, revizori ne mogu potvrditi iskazani financijski rezultat, koji je uvećan za 140.795 KM (višak zaliha), jer nije izvršeno usklađivanje vrijednosti zaliha.

Smanjeno poslovanje

-Na dan 31.12.2017. godine Društvo nije izvršilo mjerenje nadoknadive vrijednosti sredstava u skladu sa zahtjevima MRS 36 – Umanjenje imovine. Posljedica navedenog je da se knjigovodstvena vrijednost, nekretnina, postrojenja i opreme u upotrebi i investicija u toku, može značajno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima Standarda, te da financijski izvještaji nisu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziju u FBiH, navodi se u izvješću.

Revizori su skrenuli pažnju i na to da Skupština Društva nije razmatrala Godišnji obračun, Plan poslovanja, Izvještaj o radu, što su bili obavezni uraditi prema svim važećim zakonima u Federaciji.

Također, Nadzorni odbor, ni Uprava nisu vršili saziv Skupštine, što je bila obaveza najmanje jednom godišnje.

Kada je u pitanju usklađenost poslovanja sa zakonima revizori navode kako je Društvo usluge prijevoza rude 532.810 KM, usluge održavanja vozila i nabavku rezervnih dijelova za vozni park 41.764 KM, te usluge bušenja za istraživanje boksita 98.449 KM, vršilo bez provođenja odredbi Zakona o javnim nabavkama.

Zanimljivo je i to da doprinosi za mirovinsko- invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.227.511 KM iz perioda 2013., 2014. i 2015. godine nisu plaćeni, niti su poduzete bilo kakve aktivnosti u cilju izmirivanja istih. Sve spomenuto je dovelo do toga da društvo dobije negativnu ocjenu.

-Prema našem mišljenju, zbog značaja stavki opisanih u Osnovi za negativno mišljenje, aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima Društva „Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje za 2017. godinu nisu u skladu, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulirane, zaključuju revizori.

Rad bez ugovora

U izvješću se navodi i to da je poslovanje u 2017. bilo znatno lošije nego u 2016.godini.

U 2017. godini iskazan je ukupan prihod 5.617.146 KM, što je u odnosu na Rebalans plana manje za 368.728 KM. Rashodi u 2017. godini iskazani su 5.568.142 KM. Društvo je u 2017. godini iskazalo manje prihoda za 2.604.356 KM i rashoda za 1.930.265 KM u odnosu na 2016. godinu. Razlog smanjenja je što je Društvo u prethodnoj godini prodavalo boksit

„Alumini“d.o.o. Zvornik, koja bi ga prerađivala u glinicu za potrebe „Aluminij“-a d.d. Mostar. Međutim, Društvo nije moglo naplatiti svoja potraživanja za prodani boksit,te je ostala mogućnost da kupe glinicu od „Alumine“d.o.o. Zvornik i prodaju je „Aluminij“-u d.d. Mostar. „Alumina“ je u ovom slučaju bila i kupac i dobavljač, a Društvo je naplatu potraživanja izvršilo putem kompenzacije. Navedeno je, navodno, uticalo da su prihodi i rashodi u 2016. godini bili značajno uvećani.

Revizori su skrenuli pozornost i na isplatu plaća u Društvu na koje je u 2017. potrošeno 1.510.225 KM. U Društvu, obračun i isplata plaća i naknada vrše se na osnovu Pravilnika o radu iz rujna 2005. godine i Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama plaće i ugovora o radu iz rujna 2012.godine kojim su regulirane plaće zaposlenih, osnovna i najniža neto plaća, koeficijenti po grupama složenosti poslova, dodaci na plaću, naknade plaća, dodatna primanja i naknade koje terete troškove poslovanja. Društvo nije izvršilo usklađivanje Pravilnika o radu sa Zakonom o radu donesenim u listopadu 2016. niti je ponudilo radnicima ugovore o radu usklađene sa navedenim Zakonom, što je bila obaveza. Ugovorena osnovna mjesečna plaća direktora obračunava se u skladu sa Pravilnikom o plaćama, dodacima i naknadama plaće primjenom koeficijenta 4,00. Najviša neto plaća isplaćena u Društvu u 2017. godini je plaća Direktora u iznosu 1.921 KM, a najniža 642 KM (plaća stražara), dok je prosječno isplaćena neto plaća na nivou Društva iznosila 1.124 KM.

Vanja Bjelica – Čabrilo / Dnevni list