Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županje Zapadnohercegovačke“, broj: 3/09, 18/11 i 11/17) i članka 27. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Širokog Brijega („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“, broj: 1/16), Gradsko vijeće Široki Brijeg na 13. sjednici održanoj 23.1.2018. godine, donijelo je

ODLUKU O PRAVU NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU ZA NOVOROĐENO DIJETE NA PODRUČJU GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Odlukom o pravu na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete na području Grada Širokog Brijega (u daljem tekstu: jednokratna novčana potpora) utvrđuju se: izvori i visina sredstava, korisnici, uvjeti za odobravanje, postupak odobravanja, način isplate jednokratne novčane potpore.

Članak 2.

(Financijska sredstva)

(1) Sredstva za jednokratnu novčanu potporu osigurat će se u proračunu Grada Širokog Brijega, na poziciji: ostali grantovi pojedincima – naknada po rođenom djetetu.

(2) Visina jednokratne novčane potpore iznosi 500.00 KM za svako novorođeno dijete.

Članak 3.

(Korisnici jednokratne potpore)

Pravo na jednokratnu novčanu potporu imaju roditelji ili samohrani roditelj koji žive i imaju prebivalište na području Grada Širokog Brijega.

Članak 4.

(Uvjeti)

Jednokratna novčana potpora dodjeljuje se pod uvjetom:

a) da majka i otac, ili samohrani roditelj, žive i imaju prebivalište na području Grada Širokog Brijega najmanje godinu dana do dana rođenja djeteta,

b) da majka djeteta koja ima prebivalište na područje grada Širokog Brijega kraće od godinu dana podnese dokaz da otac djeteta živi i ima prebivalite na području grada Širokog Brijega najmanje godinu dana do dana rođenja djeteta.

Članak 5.

(Postupak za ostvarivanje prava)

Zahtjev za jednokratnu novčanu potporu podnosi majka ili otac djeteta, a predaje se Centru za socijalni rad Široki Brijeg (dalje: Centar za socijalni rad) u roku od 30 dana od rođenja djeteta, odnosno 60 dana ukoliko postoje opravdani razlozi za zakašnjenje.
Članak 7.

(Dokumentacija)

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

a) Presliku osobne iskaznice roditelja podnositelja zahtjeva,

b) Presliku izvoda iz matične knjige vjenčanih,

c) Presliku izvoda iz matične knjige rođenih novorođenčeta,

d) Uvjerenje o prebivalištu odnosno kretanju iz CIPS-a za oba roditelja,

e) Presliku ugovora ili kartice o bankovnom računu.

Članak 8.

(Rješenje o odobravanju sredstava)

(1) Na temelju provedenog postupka o utvrđivanju postojanja uvjeta propisanih ovom Odlukom, Centar za socijalni rad donosi rješenje o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane potpore.

(2) Grad Široki Brijeg će doznačiti odobrena novčana sredstva Centru za socijalni rad temeljem dostavljenih Rješenja iz stavka 1. ovog članka.

(3) Isplatu jedokratne novčane potpore izvršit će Centar za socijalni rad nakon doznačavanja sredstava iz stavka (2) ovoga članka.

Članak 9.

(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Širokog Brijega”, a primjenjivat će se za djecu rođenu od 01.1.2018. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG
– GRADSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-21/18-2
Široki Brijeg, 23.1.2018. godine

PREDSJEDNIK,

Vinko Topić, dipl. ing. agr.